Hoge boete voor niet naleven Meetinstructie

Ondanks dat de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen sinds 2010 verplicht is voor NVM-leden, komt het voor dat een woning verkeerd of niet wordt opgemeten. Dit kan de makelaar niet alleen een tik op de vingers kosten, maar de Raad van Toezicht kan de makelaar ook een boete opleggen.

Geen nalatigheid, maar oplichting
Onlangs heeft de Raad van Toezicht Zuid uitspraak gedaan in een zaak waarbij een makelaar zich niet aan de Meetinstructie heeft gehouden. Klagers verwijten de makelaar dat hij bij de verkoop van de door hen aangekochte woning de woning niet of niet conform de Meetinstructie ingemeten heeft. Ook drie andere woningen in dezelfde straat zouden niet (goed) zijn ingemeten.

Het gaat hier niet om een geringe afwijking: in o.a. de verkoopbrochure is aangegeven dat de woningen over 200 m² woonoppervlak beschikken. Na opmeting in opdracht van klagers blijkt dit slechts 163 m² te zijn. Klagers zijn van mening dat het geen toeval kan zijn dat bij alle drie de woningen een verkeerd aantal m² is opgegeven. Zij stellen dat door het meerdere malen niet naleven van de Meetinstructie door beklaagde niet alleen sprake is van nalatigheid, maar zelfs van oplichting. Dit is voor klagers reden om te verzoeken om een zware sanctie: royement van de makelaar als NVM-lid.

Beklaagde geeft in zijn verweer direct toe dat sprake is van een onjuiste opgave van het woonoppervlak en dat drie van de vier woningen niet conform de Meetinstructie zijn ingemeten. Maar, zo betoogt hij, er is geen sprake van herhaalde, verschillende fouten. Het niet inmeten is gelegen in het feit dat de woningen allen deel uitmaken van hetzelfde project. Het betreft een drietal identieke woningen. Deze zijn oorspronkelijk in opdracht van de ontwikkelaar door beklaagde verkocht.

Bij het opnieuw in verkoop nemen van de woningen heeft beklaagde gebruikt gemaakt van de woonoppervlakte zoals dat in de verkoopinformatie van destijds was opgenomen. Hoewel beklaagde bevestigt dat hij zich meerdere malen niet aan de meetinstructie heeft gehouden, betoogt hij dat er geen sprake is van oplichting nu het één en dezelfde (herhaalde) fout betreft en hij hiervoor zijn excuses heeft aangeboden.

Bij zijn beoordeling overweegt de Raad dat het feit dat drie van de woningen deel uitmaken van eenzelfde bouwproject, en het gaat om identieke woningen, een verklaring geeft voor het opnemen van een incorrect woonoppervlak voor een drietal woningen. Dit betekent echter niet dat er sprake is van een rechtvaardiging. Beklaagde moet zich immers altijd houden aan de NVM Meetinstructie. Ook indien een opdrachtgever of een derde de maten van een object opgeeft dient een makelaar zich ervan te vergewissen dat deze correct zijn.

De Raad gaat ook in op de vraag of er sprake is van oplichting door beklaagde. Zij oordeelt dat het onbetwist vast staat dat de makelaar een aantal maal de fout in is gegaan, maar niet dat sprake is van het doelbewust niet naleven van verplichtingen. De drie panden zijn onderdeel van één project; het overnemen van projectgegevens voor een pand is niet geheel onbegrijpelijk, noch onaannemelijk. Het feit dat dit bij drie panden gebeurd is, is niet voldoende om opzettelijk handelen van de makelaar aan te kunnen nemen. Ook kunnen klagers geen andere bewijzen aandragen waaruit het tegendeel blijkt. Van oplichting door de beklaagde is in dit geval geen sprake, zo oordeelt de Raad.

Toch blijkt uit uitlatingen van beklaagde dat ten aanzien van dit project door beklaagde al jarenlang de verplichte Meetinstructie niet is nageleefd. Dit valt beklaagde te verwijten. Als NVM-lid is hij verplicht zich aan de Meetinstructie te houden. Daar komt bij dat indien wel gebruik was gemaakt van de Meetinstructie klagers niet het gevoel zouden hebben opgelicht te zijn en de klacht mogelijk voorkomen zou zijn.

De Raad komt tot de conclusie dat beklaagde in strijd met artikel 1, 2, 5 en 10 van de Erecode NVM en artikel 15 van de Verenigingsstatuten heeft gehandeld. Daarmee heeft hij niet alleen zichzelf, maar ook de NVM als betrouwbaar en zorgvuldig werkende beroepsorganisatie in diskrediet gebracht.

Hoewel naar mening van de Raad geen sprake is van oplichting, meent zij dat een enkele berisping een te lichte sanctie is voor deze situatie. Daarom legt zij beklaagde naast een berisping ook een voorwaardelijke boete van € 10.000,- op en publicatie van de uitspraak op www.nvm.nl.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn; een NVM-makelaar is verplicht zich aan de Meetinstructie te houden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de NVM-makelaar om de maten van een object volgens de in de Meetinstructie aangegeven methode te berekenen en /of te checken en volgens de in de Meetinstructie gebruikte terminologie te benoemen. Het niet houden aan deze verplichting kan een makelaar op een maatregel komen te staan.